Wat doet RUD?

Wie wil er niet leven in een schone en veilige omgeving? Wil jij hier zelf een bijdrage aanleveren dan is een baan bij de de Regionale Uitvoeringsdienst (RUD) Utrecht wellicht iets voor jou! De RUD Utrecht voert sinds 2014 in opdracht van 11 gemeenten en de provincie Utrecht taken uit op het gebied van vergunningverlening, toezicht en handhaving. Samen met 130 collega’s werk je aan een schoon milieu, natuurbehoud en een veilige omgeving. Wij zoeken een Handhaver C met een groen hart.

De “Groene” RUD

De Flora- en Faunawet, de Boswet en de Natuurbeschermingswet zijn per 1 januari 2017 geïntegreerd in de Wet natuurbescherming. De RUD Utrecht heeft, in navolging van de Provincie Utrecht, een hoge ambitie op natuur: de “Groene RUD”.  Er is een Natuurvisie en verordening vastgesteld in 2016 en toezicht op het behoud van natuurwaarden wordt steeds belangrijker in de Utrechtse regio. Door de komst van de (nieuwe) Wet natuurbescherming worden de werkzaamheden op groene handhaving verdubbeld ten opzichte van de huidige capaciteit. De RUD Utrecht zoekt daarom twee Handhavers

Volop kansen dus voor mensen die de natuur een warm hart toedragen. Een team in vernieuwing en opbouw, waarin we met elkaar samenwerken om de gestelde doelen voor het team te halen. Waar het gaat om soortenbescherming (Flora & Fauna), gebiedsbescherming (Natura 2000) en behoud van het bosareaal.

Wat ga je doen:

Je bent samen met het cluster verantwoordelijk voor de toezicht op en de handhaving van de Wet Natuurbescherming. De daadwerkelijke taakomschrijving zal afhankelijk zijn van de samenstelling van het nog verder te vormen cluster waarbij geprobeerd wordt een diversiteit van kennis, vaardigheden en competenties te laten samenwerken tot een breed team. Ook draag je bij aan de verdere ontwikkeling van het uitvoeringsbeleid op het gebied van genoemde regelgeving.

Je taken zijn: 

 • Het toezien op de naleving van de Wet Natuurbescherming door het uitvoeren van surveillance en het behandelen van meldingen en verzoeken om handhaving. Het kan daarvoor nodig zijn dat buiten kantoortijden wordt gewerkt. Je bent bereid om mee te doen aan een piketdienst voor meldingen buiten kantoortijden.
 • Het (ecologisch en juridisch) beoordelen of situaties strijdig zijn met de wet- en regelgeving. 
 • Het voeren van overleg met de bij de situatie betrokkenen zowel intern (met de collega’s) als extern (initiatiefnemers, bezorgde omwonenden, provincie, adviesbureaus, gemeenten, natuurverenigingen.)
 • Het indien nodig toepassen van bestuurs- en/of strafrecht en het nemen van bijbehorende besluiten. 
 • Het leveren van de inhoudelijke bijdrage aan de afhandeling van bezwaar- en beroepszaken en het optreden als deskundige bij bezwaar- en beroepszaken tot aan de Raad van State.
 • Samen met het team verder vormgeven aan het implementeren van deze nieuwe taak, het opzetten van een handhavingsprogramma, en bijvoorbeeld een doelgroepgerichte benadering van initiatiefnemers. 
 • Je verricht inspecties en onderzoek, signaleert afwijkingen en overtredingen in procedures en/of uitvoering van wet- en regelgeving.
 • Je treedt corrigerend en/of verbaliserend op en adviseert over de toepassing van bestuursdwang en draagt zorg voor de afhandeling van formele besluitvorming.
 • Je volgt en signaleert ontwikkelingen, verzamelt informatie, verricht onderzoek en adviseert over de vertaling naar beleid, regelgeving en procedures.
 • Je geeft voorlichting, verstrekt informatie en aanwijzingen aan publiek en belanghebbenden en rapporteert over de bevindingen en verzorgt de administratief procedurele afhandeling van handhavingszaken.

De ideale RUD collega:

We vinden het belangrijk dat je een professional bent, maar zijn ook geïnteresseerd in jouw persoonlijkheid. Je bent energiek, flexibel, resultaatgericht en hebt overtuigingskracht. Je bent positief ingesteld en weet dat goed over te brengen op anderen. Je kunt je verplaatsen in mensen en situaties, waardoor je oog hebt voor de verschillende invalshoeken van het werkveld. Je hebt inzicht in maatschappelijke processen, beleidseffecten en verschillende belangen. Je bent een zelfstandige werker, met goed gevoel voor samenwerken en kan goed omgaan met weerstand. Uiteraard ben je integer. Je bent bereid om te leren en breder te kijken dan je eigen functie. Daarnaast heb je affiniteit met werken voor de overheid. 

Wij zoeken een startend, en een meer ervaren handhaver op HBO niveau met één tot enkele jaren ervaring, voor deze functie verwachten we specifiek het volgende;  

 • Affiniteit met en/of kennis van natuur en ecologie is essentieel voor een optimale invulling van de functie. 
 • Je hebt een voor de natuurwetgeving relevante opleiding op HBO-niveau, of gelijkwaardig door relevante werkervaring. 
 • Je hebt enkele jaren ervaring met de voorloper van de Wet Natuurbescherming (Flora- en faunawet NBwet, Boswet) en/of
 • Je hebt enkele jaren ervaring als toezichthouder en handhaver van een groene wetgeving en bent ofwel bestuursrechtelijk, ofwel strafrechtelijk goed onderlegd. 
 • Uiteraard beschik je voor deze taak overtuigingskracht en durf je door te pakken indien noodzakelijk. Je bent bereid een bevoegdheid als Buitengewoon Opsporingsambtenaar (BOA) te halen of je hebt deze al.

Werken bij de RUD?

Werken bij ons betekent meer dan je taken uitvoeren. Je bent niet alleen vergunningverlener, handhaver of medewerker bedrijfsvoering: je bouwt ook mee aan een jonge organisatie en je krijgt ruimte voor jouw ideeën en initiatieven. We vinden je talent belangrijk en stimuleren je om deze in te zetten voor de organisatie. Omdat er veel ontwikkelingen zijn, zoals bijvoorbeeld de invoering van de Omgevingswet, willen we in kunnen spelen op veranderingen. Dit vraagt om samenwerking en flexibiliteit van alle collega’s. Daarom investeren we in opleidingen, coaching en intervisie zodat we continu blijven leren en verbeteren.  In onze informele en open cultuur gaan we uit van vertrouwen en heb je de mogelijkheid om plaats-en tijdonafhankelijk te werken. Er zijn doorgroeimogelijkheden zowel verticaal als horizontaal.

Arbeidsvoorwaarden

Het salaris bedraagt maximaal € 3.545,81 per maand op basis van een 36-urige werkweek (schaal 9). 

De RUD Utrecht volgt de CAO Provincies. Naast het brutoloon heb je recht op een individueel keuzebudget (IKB). Dit is een vrij besteedbaar budget en bedraagt een percentage van 21,62% over de waarde van je brutoloonsom. Inschaling vindt plaats in de aanloopschaal, afhankelijk van opleiding en ervaring

Meer informatie:

Voor meer informatie over de inhoudelijke taak van de handhaver kun je terecht bij: Peter de Vries en/of Sander van Rijswijk. Contactgegevens: s.vanrijswijk@rudutrecht.nl / 06-50819613 en/of P.devries@rudutrecht.nl /06-55498081.

Voor meer informatie over de procedure van deze vacature: Nathalie van Ouwerkerk. Contactgegevens: 030-7023202 of rud_hrm@RUDutrecht.nl